عسل

توتک کره ای

110,000 تومان220,000 تومان
شیرینی سنتی دماوند با بهترین کره و آرد سبوس دار

لتک گردویی

160,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک سوپر گردویی

205,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک فندقی

260,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک پسته ای

300,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک پاکتی

130,000 تومان210,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک سوپرگردویی پاکتی

170,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک فندقی پاکتی

210,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک پسته ای پاکتی

240,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک کریستال

160,000 تومان450,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک سوپر گردویی کریستالی

205,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و

لتک فندقی کریستالی

260,000 تومان
لتک نخستین شیرینی بدون روغن و شکر می باشد که در این فراورده به جای روغن از مغز گردو و